Privacyverklaring

Privacyverklaring van Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman

In deze privacyverklaring gebruikt Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
• Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in jouw browser wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite van Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman registreert;
• Reglement: dit privacyreglement;
• Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement:

Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman de plicht om haar zakelijke relaties:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman worden verwerkt.
• te melden wie de gegevens kunnen inzien.
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman gebruikt en het doel van het gebruik:

Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:
• een aanvraag voor een sessie / workshop / training doet.
• een zakelijke relatie bent van Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman
• de website (www.ellaveldman.nl) bezoekt.
• contact opneemt (o.a. via het contactformulier van de website) met Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman.

Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman verzamelt (mogelijk) de persoonsgegevens die jij uit eigen beweging communiceert. Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman verzamelt (mogelijk) jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres als je contactpersoon bent van een zakelijke relatie.
Deze gegevens stellen mij in staat om:
• de overeenkomst die zakelijke relaties met Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen.
• de dienstverlening te kunnen leveren.
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is.
• de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
• jou op maat gesneden informatie aan te bieden (zoals eventueel een activiteitenmail).
• mijn verplichtingen als opdrachtnemer na te komen.

Cookies

Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman en derden plaatsen cookies in de browser van bezoekers van de website. Deze gegevens stellen mij in staat om:
• te registreren welke internetsites/internetpagina’s je bezoekt;
• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;
• ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt.
• het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden:

Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman, tenzij:
• een wettelijk voorschrift dat verplicht.
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman met jou heeft gesloten.
• je daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor mijn cookiebeleid).

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn:

Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door Ella Veldman worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman beveiligd tegen onbevoegde toegang.
De beveiliging bestaat uit:
• het hebben van een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem.
• een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman verstrekte persoonsgegevens;
• technische maatregelen door Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene:

• Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.
• Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
• Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
• Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
• Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar info@ellaveldman.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Je ontvangt daarover binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht. Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman en probeer ik er samen met jou uit te komen. Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of? Voel je vrij om daarover contact met mij op te nemen. Uiteraard zal Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman.

Privacyreglement van Naar de Kern, coaching en training / Ella Veldman versie oktober 2019