MODELOVEREENKOMST

MODELOVEREENKOMST VAN OPDRACHT TRAININGSACTEUR

Partijen:
1. …, gevestigd te …, rechtsgeldig vertegenwoordigd door …, hierna te noemen: “Opdrachtgever”;
en
2. Naar de Kern coaching en training, gevestigd te Amsterdam, 1013 XW aan de Zaanhof 44, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Ella Veldman, met KvK nummer 34278379 en BTW nummer NL 0701.38.692.B01, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”;
gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

Overwegende dat:
a • Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van trainer-/coachopleidingen en voor de uitvoering van de opdracht(en) binnen zijn organisatie niet beschikt over de kennis en vaardigheden als genoemd onder b. b • Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan een professioneel zelfstandige Opdrachtnemer die werkzaam is op het gebied van toegepast acteren en theater in de meest brede zin des woords, waaronder trainingsacteren, assessment acteren, acteren in bedrijfsfilms, acteren in en begeleiden van games en simulaties, het verzorgen van workshops, co-trainen, gedragscoaching, theaterinterventies, het ontwikkelen van leerconcepten met trainingsacteurs en theater etc etc ; c • Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren; d • Opdrachtnemer de gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs (NVvT) onderschrijft en hiernaar handelt; e • Opdrachtnemer zelf verantwoordelijk is voor het op niveau brengen en houden van zijn kwalificaties als zelfstandig ondernemend trainingsacteur; f • Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW; g • Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW; h • Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden buiten toepassing te laten en daartoe deze Overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
i • Er ontstaat hierdoor geen dienstbetrekking, waardoor de artiestenregeling van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing is. De Opdrachtnemer (trainingsacteur) kiest er echter voor om géén gebruik te maken van deze artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen (“opting-out”). Door deze keuze mag de opdrachtgever de vooraf afgesproken vergoeding voor de werkzaamheden bruto-bruto, dus zonder inhoudingen/heffingen/afdrachten aan Opdrachtnemer (trainingsacteur) betalen.
j • Waar in de overeenkomst gesproken wordt van “Klant” wordt bedoeld, indien van toepassing, de opdrachtgever van de opdrachtgever als bedoeld onder a. k • Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst, verder te noemen Overeenkomst, wensen vast te leggen.

Partijen komen het volgende overeen:

Artikel 1 De opdracht(en) 1.1. Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de Overeenkomst beschikbaar te zijn voor het uitvoeren van één of meerdere opdrachten die vallen onder toegepast acteren en theater in de meest brede zin des woords, waaronder trainingsacteren, assessment acteren, acteren in bedrijfsfilms, acteren in en begeleiden van games en simulaties, het verzorgen van workshops, co-trainen, gedragscoaching, theaterinterventies, het ontwikkelen van leerconcepten met trainingsacteurs en theater etc etc.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht(en) 2.1. Opdrachtnemer accepteert de opdracht(en) in overleg met Opdrachtgever en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
2.2. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht(en) nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever en/of de Klant.
2.3. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht(en).
2.4. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever en/of de Klant. Ook kunnen Opdrachtgever en/of de klant aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoeren van de opdracht raakt.

Artikel 3 Duur van de Overeenkomst 3.1. De Overeenkomst geldt vanaf … en heeft een looptijd van maximaal drie jaar.
3.2. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
Artikel 4 Nakoming en vervanging 4.1 Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4.2 Opdrachtnemer kan de afgesproken werkzaamheden deels of geheel door een ander laten verrichten. Opdrachtnemer licht Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk en in ieder geval voorafgaande aan de werkzaamheden in. Opdrachtnemer dient zich ervan te vergewissen dat de vervanger tenminste op hetzelfde niveau de werkzaamheden kan verrichten. Opdrachtgever kan een vervanger weigeren indien deze niet voldoet aan dit niveau.

Artikel 5 Opzegging Overeenkomst 5.1 De Overeenkomst eindigt na de einddatum welke volgt uit artikel 3.1. Het staat de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vrij in onderling overleg deze Overeenkomst tussentijds te beëindigen.

Artikel 6 Vergoeding, facturering en betaling 6.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer spreken voorafgaand aan elke opdracht, vallend binnen deze Overeenkomst, af tegen welke vergoeding Opdrachtnemer de opdracht aanneemt.
6.2 Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
6.3 Binnen vier weken na afloop van de kalendermaand waarin Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht stuurt Opdrachtnemer een gespecificeerde factuur aan Opdrachtgever.
6.4 Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen een afwijkende termijn afspreken tot een maximum van zestig dagen na ontvangst van de factuur.
6.5 Opdrachtgever is niet verplicht tot betaling aan Opdrachtnemer voor de uitgevoerde opdracht indien de Klant van de Opdrachtgever niet betaalt om redenen die te wijten zijn aan Opdrachtnemer.

Artikel 7 Aansprakelijkheid / schade 7.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door hem wordt toegebracht aan Opdrachtgever of aan derden bij de uitvoering van de werkzaamheden van deze Overeenkomst. Opdrachtnemer is eveneens aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtgever die het gevolg is van het feit dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen in verband met de Overeenkomst niet of niet voldoende is nagekomen.
7.2 Bij de aansprakelijkheidsverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen de normen van redelijkheid en billijkheid en de in de branche gebruikelijke beperkingen van aansprakelijkheid in acht te worden genomen.

Artikel 8 Verzekeringen 8.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich om zich te verzekeren tegen dan wel garant te staan voor aansprakelijkheidsrisico’s welke voortvloeien uit de uitvoering van de werkzaamheden.
Artikel 9 Rechts- en forumkeuze 9.1 Op deze Overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

Artikel 10 Wijziging van de Overeenkomst Wijzigingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
In tweevoud,

Te ….
Op ..-..-20..
Opdrachtgever
Handtekening

Te Amsterdam
Op ..-..-20..
Opdrachtnemer Naar de Kern, coaching en Training, Ella Veldman
Handtekening